شرکت گروه صنعتی بارز با سرمایه به مبلغ ۱۶۶۶میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴.۱۲.۲۹ سود هر سهم خود را معادل ۱۱۷۹ ریال برآورد نموده است.

لازم به ذکر است شرکت سود هر سهم خود را نسبت به سال مالی قبل با کاهش ۹ درصدی پیش بینی کرده است.