گزارشات ۶ماهه شرکت کالسیمین نشان میدهد که فروش این شرکت ۱۱۴%، سود ناخالص ۱۱۰% و سود خالص ۱۰۴% افزایش پیدا کرده است.

براساس محاسبات حداقل سودی که شرکت میتواند در پایان سال ایجاد کند ۱۲۶ تومان است و با توجه به میزان صادرات شرکت که ۴۵% می باشد، سود حاصل از تسعیر ارز در ۵ ماهه آخر سال حدود ۱۲تومان برای هر سهم خواهد بود که در نتیجه Eps 138 تومان برای شکرت بدست خواهد آمد.

حال با توجه به اینکه p/e شرکت بر اساس محاسبات حدود ۷ می باشد تا پایان سال ارزشی برابر ۹۶۶ تومان از لحاظ بنیادی پیدا میکند که البته با روند سودآوری شرکت و طرح های توسعه آن و سود حاصل از تسعیر ارز قیمتی بالای ۱۲۰۰ تومان را در بلند مدت میتوان متصور بود.

تحلیلگر: مجید صناعی