شرکت سیمان ارومیه با سرمایه ای بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان اطلاعات و صورت های مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۲ را منتشر کرده است.
 

این شرکت برای هر سهم در دوره مالی ۶ ماهه برای هر سهم مبلع ۱۱۱۳ ریال سود خالص محقق کرده و این یعنی تحقق ۹۱ درصدی بودجه ۱۲۲۳ ریالی سال مالی ۹۲ که بر اساس عملکرد واقعی دوره ۳ ماهه پیش بینی کرده بود.

 

شایان ذکر است “ساروم” در دوره ۶ ماهه نخست سال مالی ۹۲ افزایش نزدیک به ۱۵ درصدی تولید، ۱۷ درصدی مقدار فروش و ۶۶ درصدی مبلغ فروش را به ثبت رسانده است.

 

منبع: بورس نیوز