تحلیل تکنیکال ثشرق

 

با نگاهی به نمودار این سهم مشاهده میکنیم که قیمت پس از به اتمام رساندن یک سیکل ۵ موجی وارد یک رکود چند ماهه گردید به نظر میرسد این رکود قیمتی به پایان خود رسیده باشد و روند قیمتی یک ۵ موج جدید در راه باشد که شکست ۲۴۵ تومان میتواند تاییدی بر این ادعا باشد

 

سیگنال قطعی خرید با شکست کامل ۲۴۵ تومان محقق میگردد که به معنای شروع یک موج سه افزایشی خواهد بود وتاییدی میتواند باشد بر اتمام اصلاح قیمتی این سهم

 

ثشرق