شتابی که خریداران به رشد قیمت این سهم داده اند نوید لمس و حتی شکست مقاومت ۲۲۶ تومان را می دهد اما با توجه به اینکه دید ما دراز مدت و میان مدت است احتمالا با برخورد به خط میانی چنگال شاهد افت در کوتاه مدت و حتی میان مدت باشیم و می توان برای این سهم هدف قیمتی ۲۹۴ تا ۳۱۵ را برای بلند مدت دید
 
در سهم افت های قیمتی که در آینده پیش می آید شاید یک فرصت خرید دوباره باشد و اگر رشد سهم بعد از لمس سقف گفته شده ( ۲۲۶ ) به صورت فرسایشی بود احتمالا قدرت خریداران کم شده و تنها به هدف ۲۳۹ تا ۲۵۶ اکتفا خواهد کرد تا بعد از برخورد به آنها یک واگرایی منفی دهد اما این در صورتی رخ میدهد که رشد و شکست سقف مورد نظر به کندی صورت گیرد
 
موفق و پیروز باشید

بابک چابک

 

VATEJARAT W 090713