با توجه به عملکرد سال گذشته شرکت با رشد کمی به کار خود ادامه می دهد و از طرفی حجم بالایی تسهیلات مالی قابل توجهی دریافت کرده است که رد پای آن در دارایی قابل پیگیری نیست.
 
از طرفی سیر نزولی نسبت توان پرداخت بهره موجب شک و تردید را در مورد عملکرد این شرکت بر می انگیزد، همچنین نسبت به سال گذشته مقدار تولید و فروش شرکت با افزایش مواجه شده است و با توجه به صورتهای مالی در راستای پیش بینی سود ۶۶ تومانی، شرکت پتانسیل تولید سود ۶۳ تومانی را دارد.
 
با این تفاسیر با وجود ارزش دفتری هر سهم معادل ۱۰۷۷ تومان، قیمت هر سهم ۳۹۷ تومان کشف قیمت می شود.